levi@sealkayakkaikoura

Watch our Promo Video

Kayaking around our new peninsula after the Kaikoura earthquake